Share this product on social media!

Teriyaki Shrimp Rice Bowl

Shrimp, fresh veggies, teriyaki sauce, sesame brown rice, cashews.